A c a d e m y

Image description
Image description

Kliknite na fotografiju da se vratite

na početnu IST web stranu

INSTITUT ZA STANDARDE I TEHNOLOGIJE DOO BEOGRAD

Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 NOVI BEOGRAD


Data Protection Officer &

Menadžer bezbednosti informacija:

E-mail: data.protection@institutbi.info


Web site: www.instate.biz


Phones: 

+381 63 77 09389

+381 64 11 689 15

Image description

Počevši od 25. maja 2018. godine, nova Opšta uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) stupila je na snagu u Evropskoj Uniji.

 

Ova uredba zamenjuje Personal Data Act i rezidentima EU daje mogućnost da sami opredele na koji način kompanije i organizacije mogu da raspolažu njihovim podacima i kako da se podaci o ličnosti upotrebljavaju prilikom pružanja raznih proizvoda i usluga.

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji nije usaglašen sa GDPR uredbom, ali se to očekuje u narednom periodu.

 

IST će, pored usklađivanja sa domicilnim zakonima nastojati da svoje poslovanje uskladi sa GDPR u najvećoj mogućoj meri i u skladu sa tim uskladi odnos prema podacima o ličnosti svih svojih korisnika, bez obzira da li su oni iz EU ili nisu, ukoliko to nije u suprotnosti sa domaćim propisima.

 

Na sledećim linkovima saznajte više o tome kako IST upravlja Vašim podacima o ličnosti i koja su Vaša prava nakon primene GDPR:

Kako se ophodimo prema Vašim podacima o ličnosti

Image description

Vaša prava u vezi sa Vašim podacima o ličnosti

Vaše GDPR obaveze

VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI

Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi Vaših podataka i nameni obrade podataka kada smo mi rukovaoci podacima.
Informacije ispod Vam daju prikaz na koji način mi ispunjavamo Vaša prava u vezi sa Vašim podacima, a na osnovu uredbe General Data Protection Regulation (GDPR) Evropske unije.

IST ima lice zaduženo za zaštitu podataka i za bezbednost informacija, koje je odgovorno za sva pitanja zaštite podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte lice zaduženo za zaštitu podataka (Data Protection Officer) na email: data.protection@institutbi.info

Pravo na informaciju
Imate pravo da zatražite sažetak Vaših podataka o ličnosti, pri čemu navodite koje informacije želite da dobijete.
Pravo na ispravku
Ukoliko primetite da podatke o ličnosti koje čuvamo o Vama nisu tačne ili su nepotpune, imate pravo da zatražite izmenu ili dopunu pomenutih informacija. Nakon ažuriranja, obavestićemo sve partnere i podizvođače kojih se tiču pomenute izmene.
Pravo na brisanje (pravo na "zaborav")
Vi kao klijent imate pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti, ukoliko
 • podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.
 • opozovete saglasnost za podatke za čije čuvanje ne postoji druga pravna osnova.
 • svrha obrade podataka je direktni marketing i Vi se protivite obradi.
 • se protivite legitimnom interesu kao pravnoj osnovi i ne postoji druga pravna osnova koja je jača.
 • lični podaci nisu obrađeni prema zakonu o zaštiti podataka.
 • je brisanje potrebno da bi se ispunila pravna obaveza.
Izuzetak su podaci o ličnosti obavezni po zakonu, kao što su informacije o računima koje se čuvaju onoliko dugo koliko propisi iz ove oblasti to propisuju.
Kada je brisanje završeno, mi ćemo takođe obavestiti partnere i podizvođače na koje utiče ova izmena.
Pravo na ograničenje (od 25.05.2018.)
U nekim slučajevima, možete zahtevati da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči. Ograničenje znači da se podaci označavaju tako da je omogućena obrada u određene ograničene svrhe u budućnosti.
 • Kada ste uvereni da su Vaši podaci o ličnosti kod IST netačni i zatražili ste izmene ili dopune tih podataka, možete zahtevati da se obrada ograniči dok traju izmene.
 • Ukoliko je obrada Vaših podataka o ličnosti nezakonita, ali se protivite uklanjanju podataka, možete umesto toga tražiti ograničenje upotrebe.
 • Kada IST više ne obrađuje lične podatke u svrhu obrade, ali su Vam potrebni radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 • Kada ste uložili prigovor na obradu podataka, tokom perioda verifikacije da li legitimni razlozi IST preovlađuju nad Vašim razlozima.
O isteku ograničenja bićete pravovremeno obavešteni.

 

Prenosivost podataka (od 25.05.2018.)
U nekim slučajevima imate pravo da zatražite i koristite Vaše podatke o ličnosti na drugim mestima. Npr. kod drugih pružalaca usluga ISO trening kurseva, externog audita ili IT revizije.
Ovo važi kada:
 • Vi sami podelite podatke sa IST.
 • prosledite saglasnost za obradu podataka.
 • je obrada podataka neophodna radi pružanja usluga koje ste naručili od nas.
Ovo ne važi kada obrađujemo Vaše podatke:
 • na osnovu legitimnog interesa.
 • zbog zakonske obaveze.
IST je obavezan da olakša prenos Vaših podataka.

 

Pravo na prigovor
Imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka od strane Loopie ukoliko se obrada vrši:
 • radi izvršenja zadatka od javnog interesa.
 • u oviru izvršenja službenih ovlašćenja.
 • na osnovu legitimnog interesa.
Ukoliko se IST protivi Vašem prigovoru, moramo biti u mogućnosti da pokažemo razloge koji su jači od Vaših interesa.
Kada se radi o obradi podataka u vezi sa marketingom, uvek imate pravo na prigovor na obradu podataka u bilo kom trenutku.

 

Automatizovano donošenje odluka
Imate pravo da ne budete predmet odluka zasnovanih isključivo na bilo kom obliku automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko odluka može imati pravne posledice po Vas ili na Vas utiče sličnom važnošću.

 

Prigovor
Ukoliko verujete da obrađujemo podatke o Vama u suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka, trebalo bi da obavestite naše lice zaduženo za zaštitu podataka što je pre moguće. Takođe, možete podneti prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zahtev za obeštećenje
Ukoliko ste pretrpeli štetu zbog obrade Vaših podataka o ličnosti u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka, možda imate pravo na obeštećenje. Zahtev za obeštećenje možete podneti licu zaduženom za zaštitu podataka ili pokrenuti slučaj na sudu.